تقویم انتخاب واحد تابستان   97                                                                                                                               

 

   16   الی   21   تیر

انتخاب واحد

   23 تیر

شروع کلاسها

   3 شهریور

شروع امتحانات