زمانبندی انتخاب واحد نیمسال مهر 97

ورودي هاي   92   و ماقبل 10-11    شهريور   
ورودي    93 12-13    شهريور   
ورودي    94 14-15    شهريور   
ورودي    95 16-17    شهريور   
ورودي    96 18-19    شهريور   
ثبت نام با تاخير 20-21    شهريور   

 

 
شروع كلاسها 24   شهريور
حذف و اضافه  مهر 7  الي  مهر12