زمانبندی انتخاب واحد نیمسال  بهمن  97

   6    بهمن ورودي هاي    93   و ماقبل
   7    بهمن ورودي         94
   8    بهمن ورودي         95
   9    بهمن ورودي         96
   10    بهمن ورودي         97
   11    بهمن انتخاب واحد   متاخرین
   

 27 بهمن   لغایت  2  اسفند

حذف و اضافه

 25  خرداد  98

شروع امتحان