ساختمان  مرکزی

1- انقلاب اسلامی ایران

2- اندیشه اسلامی 2 و 1

3-تاریخ فرهنگ   و   تاریخ تحلیل صدر اسلام

4- زبان پیش   و   زبان خارجه

*******************************************************************************

ساختمان دانشکده علوم پزشکی

1- تفسیر قرآن

2- دانش خانواده

3- آشنایی با دفاع مقدس

4- آشنایی با قرآن  ،  وصایا

5- ریاضی پیش

6- فارسی پیش   و   فارسی عمومی