سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 19
دوشنبه 28 آبان ماه 1397
19
آبان 28 دوشنبه 54.92.193.89
نسخه 97.06.04
 
 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

محدودیت بوجو آمده در زمانبندی امروز(جمعه) از جانب سازمان مرکزی دانشگاه بوده لذا زمان انتخاب واحد ورودی های 95 و مابقی از روز شنبه از سر گرفته خواهد شد.

فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!