باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند دانشجویانی  که دارای یکی از شرایط جدول ذیل می باشند تا تاریخ 10/10/97 مدرک ایثارگری خود را به دفتر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه تحویل نمایند.

در ضمن افرادی که  قبلا مدرک ایثارگری خود را تحویل دفتر امور شاهد و ایثارگران داده اند نیاز به تحویل مجدد آن نمی باشد.

رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه

همسر رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه

فرزند رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه

جانباز زیر 25%

همسر جانباز زیر 25%

فرزند جانباز زیر 25%

آزاده زیر 6 ماه اسارت

همسر آزاده زیر 6 ماه اسارت

فرزندآزاده زیر 6 ماه اسارت