اطلاعیه مهم و فرم وام

از نیمسال اول 97-98 

فقط چکهای  طرح  یکپارچه بانکی مورد قبول  صندوق رفاه و حسابداری دانشگاه بوده و دریافت چک های طرح قدیم اکیدا ممنوع می باشد.

 

 

فرم های وام دانشجویی صندوق رفاه