تاریخ و ساعت امتحان شفاهی تاریخ و ساعت امتحان کتبی نام رشته ردیف
97/04/11       ساعت      8 صبح 97/04/04       ساعت      9 صبح حسابداری 1
97/04/10       ساعت      8 صبح 97/04/03       ساعت      9 صبح مهندسی مالی 2
97/04/10      ساعت      12 صبح 97/04/03      ساعت      9 صبح مدیریت صنعتی - مالی 3
97/04/11      ساعت      12 صبح 97/04/04       ساعت      9 صبح مدیریت بازرگانی - بازاریابی 4
97/04/10       ساعت      14 بعدازظهر 97/04/04  - 97/04/03       ساعت      10 صبح مدیریت آموزشی 5
97/04/11       ساعت      10 صبح 97/04/04       ساعت      8 صبح فلسفه و کلام اسلامی 6
97/04/11       ساعت      10 صبح 97/04/04       ساعت      10 صبح تکثیر و پرورش آبزیان 7
97/04/11       ساعت      9 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح جامعه شناسی  - مسائل اجتماعی ایران 8
97/04/11       ساعت      9 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح جامعه شناسی  - فرهنگی 9
97/04/10       ساعت      9 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح جامعه شناسی  - توسعه اقتصادی 10
97/04/11       ساعت      9 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح جامعه شناسی  - سیاسی 11
97/04/10       ساعت      8 صبح 97/04/03       ساعت     13:30 بعدازظهر کامپیوتر 12
97/04/11       ساعت      9 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح روانشناسی تربیتی 13
97/04/10       ساعت      10 صبح 97/04/03       ساعت      10 صبح فقه 14
97/04/10       ساعت      10 صبح 97/04/04       ساعت      10 صبح علم اطلاعات و دانش شناسی 15

77