زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 98

ورودی 94 و ماقبل :   5  بهمن

 

ورودی 95           :   6  بهمن

 

ورودی 96           :   7  بهمن

 

ورودی 97           :   8  بهمن

 

ورودی 98           :  9  بهمن

 

متاخرین              :   10  بهمن

*******************************

شروع کلاسها       :    12  بهمن

 

حذف و اضافه      :    26  بهمن     الی   1   اسفند